Search this website

Close me
Academics / Curriculum / Course Descriptions / FAQ / หมวดวิชาทักษะการจัดการตามหน้าที่ทางธุรกิจ (Functional Skills):

หมวดวิชาทักษะการจัดการตามหน้าที่ทางธุรกิจ (Functional Skills):

บธ.610  การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 3 (หน่วยกิต) 
BA 610  Accounting for Decision Making  
วิชาบังคับก่อน -  
         รูปแบบธุรกิจและกิจกรรมทางธุรกิจ วงจรการบันทึกบัญชี ข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวกับกิจกรรมดำเนินงาน
ข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวกับกิจกรรมลงทุน ข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวกับกิจกรรมจัดหาเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรม งบกระแสเงินสด ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต ระบบบัญชีต้นทุน
งบต้นทุนการผลิต การคำนวณต้นทุนสินค้า การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นต้นทุนสินค้า การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ กำไร วิธีวิเคราะห์เงินลงทุนเพิ่ม  
บธ.620  การจัดการการเงิน 3 (หน่วยกิต) 
BA 620  Financial Management   
วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ บธ.610 
         แนวคิดและเป้าหมายในการตัดสินใจทางการเงิน และหน้าที่ในการจัดการการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางด้านการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน การประเมินมูลค่า การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน แหล่งที่มาของเงินทุน โครงสร้างเงินทุน และอัตราต้นทุนของเงินทุน การจ่ายคืนผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
บธ. 630 การจัดการการตลาด 3 (หน่วยกิต)
BA 630 Marketing Management
วิชาบังคับก่อน  -
       กระบวนการจัดการการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดทั้งภายนอกและภายในองค์การ  วิเคราะห์การแข่งขันและพฤติกรรมลูกค้า  กำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ทางการตลาด กำหนดตลาดเป้าหมายและตำแหน่งทางการตลาด  วางแผนกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ  ปฏิบัติตามแผน  ติดตามควบคุมและประเมินผลทางการตลาด  มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำแนวความคิดการจัดการการตลาดที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม และมีจริยธรรม
บธ. 640  หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 (หน่วยกิต)
BA 640  Principles of  Management and Human  Resources   Management
วิชาบังคับก่อน -
          แนวคิดการบริหารและหน้าที่หลักในบริหารทั้งสี่ด้าน ได้แก่ การวางแผน การอำนวยการ การนำ และการควบคุมกำกับดูแล รวมทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งสนับสนุนให้ผู้บริหารทำหน้าที่การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสามารถถ่ายโอนกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ผ่านบุคลากรในฐานะทรัพยากรอันมีค่า โดยเข้าใจถึงแนวคิดการออกแบบองค์การ การจัดหา พัฒนา รักษา และกระตุ้นจูงใจให้บุคลากรมีเป้าหมายร่วมเพื่อความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
บธ.650  การจัดการปฏิบัติการ 3 (หน่วยกิต)
BA 650  Operations  Management
วิชาบังคับก่อน -  
             หลักพื้นฐานและเทคนิคในการจัดการปฏิบัติการผลิตสินค้าและบริการ การจัดการกลยุทธ์การปฏิบัติการระดับองค์กรจนถึงระดับหน่วยงานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน การจัดการกำลังการผลิต การจัดการกระบวนการ การจัดการสถานประกอบการ การเพิ่มผลิตภาพ การวางแผนการผลิตและการบริการ การกำหนดลำดับงาน การจัดการคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านการจัดการปฏิบัติการ การจัดการการปฏิบัติการในระดับโลก โดยจะศึกษาทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการ  

Join our newsletter

Don´t worry! Your email address is safe and we hate Spam as much as you do.

Facebook Likebox

What do our students say

ตัดสินใจถูกที่เข้ามาเรียนโครงการนี้ เพราะนอกจากจะได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจแล้ว ยังได้ความรู้เชิงลึกในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลายท่าน ทำให้นำมาปรับใช้ในงานได้จริง MBA-HRM ให้อะไรม...

คุณลัลน์ลิตา สันต์สถาผล

การเป็นผู้บริหารจำเป็น ต้องมีศิลปะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ผู้บริหารที่ดีจำเป็นต้องเก่งทั้งเรื่องงานและเรื่องคน ไปพร้อมๆกัน ซึ่งที่นี่มุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลย...

คุณจิราจันทร์ ศรีสุภินานนท์